Sosyal medya teklifinde 12 madde daha kabul edildi

Meclis Genel Kurulda, teklifin 3. maddesinden itibaren görüşmelere devam edildi. Müzakerelerin ardından 12 madde daha kabul edildi. Kabul …

Sosyal medya teklifinde 12 madde daha kabul edildi

Meclis Genel Kurulda, teklifin 3. maddesinden itibaren görüşmelere devam edildi. Müzakerelerin ardından 12 madde daha kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, internet haber sitelerinde faaliyet gösterdiği iş yeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, iletişim telefonu ayrıca elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının adı ayrıca adresi kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ayrıca “iletişim” başlığı altında bulundurulacak.

İnternet haber sitelerinde bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ile sonraki güncelleme tarihleri, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilecek.

Kayıt için verilen beyannamede elektronik tebligat adresi de gösterilecek.

Yayım durdurma müeyyidesi internet haber siteleri bakımından uygulanmayacak. İnternet haber sitesinin hükme uymaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığı 2 hafta içinde eksikliğin giderilmesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini internet haber sitesinden isteyecek. İstemin 2 hafta içinde yerine getirilmemesi durumunda Cumhuriyet Başsavcılığı internet haber sitesi vasfının kazanılmadığının tespiti amacıyla asliye ceza mahkemesine başvuracak. Mahkeme en geç 2 hafta içinde kararını verecek.

Başvurunun kabul edilmesi halinde internet haber siteleri için sağlanabilecek resmi ilan ayrıca reklam ile çalışanlarının medya kartına ilişkin hakları ortadan kalkacak. İnternet haber sitesi için sağlanan hakların ortadan kaldırılması, bu kanun veya ilgili mevzuat uyarınca öngörülen yaptırımların uygulanmasına engel olmayacak.

“Teslim ayrıca muhafaza yükümlülüğü”

İnternet haber sitesinde yayımlanan içerikler, gerektiğinde talep eden Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmek üzere doğruluğu ayrıca bütünlüğü sağlanmış şekilde 2 yıl süre ile muhafaza edilecek.

Yargı mercileri tarafınca yayının soruşturma ayrıca kovuşturma konusu olduğunun internet haber sitesine yazılı olarak bildirilmesi halinde, bu işlemlerin sonuçlandığının bildirilmesine kadar soruşturma ayrıca kovuşturma konusu yayın kaydının saklanması zorunlu olacak.

İnternet haber sitelerinde zarar gören kişinin düzeltme ayrıca cevap yazısını sorumlu müdür, hiçbir düzeltme ayrıca ekleme yapmaksızın, yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç bir gün içinde, ilgili yayının yer aldığı sayfa ayrıca sütunlarda, URL bağlantısı sağlanmak suretiyle aynı puntolarla ayrıca aynı şekilde yayımlamak zorunda olacak. Yayın hakkında verilen erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararının uygulanması ya da internet haber sitesi tarafınca içeriğin kendiliğinden çıkarılması durumunda, düzeltme ayrıca cevap metni ilgili yayının yapıldığı internet haber sitesinde ilk 24 saati ana sayfasında olmak üzere 1 hafta süreyle yayımlanacak.

Basılmış eserler veya internet haber siteleri yoluyla işlenen veya bu kanunda öngörülen diğer suçlarla ilgili ceza davalarının bir muhakeme şartı olarak, günlük süreli yayınlar ayrıca internet haber siteleri yönünden 4 ay, diğer basılmış eserler yönünden 6 ay içinde açılması zorunlu olacak. Bu süreler basılmış eserlerin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiği tarihten, internet haber siteleri için ise habere ilişkin suç ihbarının yapıldığı tarihten başlayacak.

Medya kartı düzenlemeleri

– Medya kartı başvurusu, niteliği ayrıca türleri belirlendi

Teklifle medya kartı başvurusu, niteliği ayrıca türleri de belirlendi. Buna göre, medya kartı başvurusu İletişim Başkanlığına yapılacak. Medya kartı, resmi nitelikte bir kimlik belgesi olarak kabul edilecek.
Medya kartı türleri şöyle:

– Göreayrıca bağlı medya kartı: Bir basın kuruluşuna bağlı olarak çalışan Türk vatandaşı basın mensuplarına ayrıca enformasyon görevlilerine verilen medya kartını,

– Süreli medya kartı: Görev alanı Türkiye’yi ihtiva eden yabancı basın mensuplarına verilen medya kartını,

– Geçici medya kartı: Görev alanı Türkiye’yi kapsamamakla beraber geçici bir süreyle Türkiye’ye haber amaçlı gelen yabancı basın mensuplarına verilen medya kartını,

– Serbest medya kartı: Geçici bir süreyle çalışmayan veya yurt haricinde serbest gazetecilik yapan basın mensuplarına verilen medya kartını,

– Sürekli medya kartı: En az 18 yıl mesleki hizmeti bulunan basın mensupları ayrıca enformasyon görevlilerine ömür boyu verilen medya kartını ifade edecek.

Medya kartı, Türkiye’de faaliyet gösteren basın kuruluşlarının Türk vatandaşı basın mensuplarına, süreli yayınların sahiplerine veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ayrıca televizyonların yönetim kurulu başkanlarına, basın kuruluşları adına hareket eden ayrıca görev alanı Türkiye’yi ihtiva eden yabancı basın mensupları ile görev alanı Türkiye’yi kapsamamakla beraber geçici bir süreyle Türkiye’ye haber amaçlı gelen yabancı basın mensuplarına, yurt haricinde yayın yapan basın kuruluşlarının, Türk vatandaşı sahiplerine ayrıca çalışanlarına, yurt haricinde serbest gazetecilik yapan Türk vatandaşı basın mensuplarına, basın alanında hizmet veren kamu kurum ayrıca kuruluşlarında ayrıca kamu kurum ayrıca kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeline, basın alanında faaliyet göstermeleri şartıyla sendikalar ile kamu yararına faaliyette bulunduğu tespit edilen dernek ayrıca vakıfların yöneticilerine verilebilecek.

Medya kartı talep edenlerin başvuruda bulunabilmeleri için 18 yaşını bitirmiş olması, en az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması, kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması şartı aranacak.

Ve medya kartı talep edenlerin başvuruda bulunabilmesi için Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikap, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamu barışına karşı suçlar, anayasal düzene ayrıca bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk suçları ayrıca terör suçlarından hüküm giymemiş olması gerekiyor.

Kart talep edenlerde, Medya Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması ayrıca mücbir sebepler haricinde işten ayrıldığı tarihten itibaren 1 aydan fazla olmamak üzere ara vermeden çalışması, basın faaliyeti haricinde ticari faaliyette bulunmaması şartı da aranacak.

Medya kartı talep eden süreli yayın sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ayrıca televizyonların yönetim kurulu başkanlarında, kamu kurum ayrıca kuruluşlarında medya kartı alabilecek çalışanlarda ayrıca yabancı basın-yayın kuruluşlarında çalışan Türk vatandaşı basın mensuplarından medya kartı talep edenlerde “Medya Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması ayrıca mücbir sebepler haricinde işten ayrıldığı tarihten itibaren 1 aydan fazla olmamak üzere ara vermeden çalışması, basın faaliyeti haricinde ticari faaliyette bulunmaması” şartları aranmayacak.

Sürekli ayrıca serbest medya kartı talep edenler ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) aracılığıyla göreayrıca bağlı medya kartı talep edenlerde ise “Medya Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması ayrıca mücbir sebepler haricinde işten ayrıldığı tarihten itibaren 1 aydan fazla olmamak üzere ara vermeden çalışması” şartı aranmayacak.

Medya kartı talep eden yabancı basın mensuplarına, basın kuruluşu tarafınca görevlendirildiklerini belgelendirmeleri, Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca çalışmalar izinlerinin olması, bağlı bulundukları kuruluşun idare merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki büyükelçilik, elçilik veya konsolosluklarından aldıkları takdim mektubunu ibraz etmeleri halinde, karşılıklılık esası da gözetilerek Başkanlıkça medya kartı verilebilecek.

Medya Kartı Komisyonu 19 üyeden oluşacak. Komisyonda, Başkanlığı temsilen 3 üyenin yanı sıra işçi sendikası şeklinde faaliyet gösteren sendikalardan medya kartı sahibi üyesi en fazla olan sendika tarafınca belirlenecek 2 üye ile iletişim fakültesi dekanları veya medya kartı sahibi gazeteciler arasından Başkanlıkça belirlenecek 3 üye de yer alacak. Üyelerin görev süresi 2 yıl olacak. Süresi dolan üyeler tekrardan seçilebilecek.

Komisyon; başvuru sahibinin niteliklerini, mesleki çalışmalarını, eserlerini, ödüllerini değerlendirerek medya kartı taşıyıp taşımayacağına karar verecek.

Teklifin, bugün kabul edilen maddeleriyle birlikte toplam 14 maddesi kabul edilmiş oldu.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, verdiği aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi 11 Ekim Salı günü 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

ETİKETLER: Görev, İş, Medya Kartı, Süre, Yayın
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.