Sponsorlu

 


Teknoloji Haberleri 

Sosyal medya düzenlemesi Resmi Gazete’de

Medya Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, yasal zemine …

Sosyal medya düzenlemesi Resmi Gazete’de

Medya Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre, yasal zemine kavuşturulmaları için internet haber siteleri ile medya kartına ilişkin konular, Medya Kanunu’nun kapsamına alınarak radyo, televizyon, kamu kurum ayrıca kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeli, medya kartı düzenlenmesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirilecek.

Medya Kanunu’nun amaçları arasına medya kartına ilişkin usul ayrıca esasları belirlemek de eklenecek. Medya kartı talep eden basın mensupları ayrıca enformasyon görevlileri, kanun kapsamına dahil edilecek.

İnternet haber siteleri de süreli yayın tanımı kapsamına alınacak. Düzenlemede “internet haber sitesi”, “İletişim Başkanı”, “İletişim Başkanlığı”, “Medya Kartı Komisyonu”, “basın mensubu”, “enformasyon görevlisi” de tanımlanıyor.

İnternet haber sitelerinde faaliyet gösterdiği iş yeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, iletişim telefonu ayrıca elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının adı ayrıca adresi kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ayrıca “iletişim” başlığı altında bulundurulacak.

İnternet haber sitelerinde bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ile sonraki güncelleme tarihleri, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilecek.

Kayıt için verilen beyannamede elektronik tebligat adresi de gösterilecek.

Yayım durdurma müeyyidesi internet haber siteleri bakımından uygulanmayacak. İnternet haber sitesinin hükme uymaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığı 2 hafta içinde eksikliğin giderilmesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini internet haber sitesinden isteyecek. İstemin 2 hafta içinde yerine getirilmemesi durumunda Cumhuriyet Başsavcılığı internet haber sitesi vasfının kazanılmadığının tespiti amacıyla asliye ceza mahkemesine başvuracak. Mahkeme en geç 2 hafta içinde kararını verecek.

Başvurunun kabul edilmesi halinde internet haber siteleri için sağlanabilecek resmi ilan ayrıca reklam ile çalışanlarının medya kartına ilişkin hakları ortadan kalkacak. İnternet haber sitesi için sağlanan hakların ortadan kaldırılması, bu kanun veya ilgili mevzuat uyarınca öngörülen yaptırımların uygulanmasına engel olmayacak.

Teslim ayrıca muhafaza yükümlülüğü

İnternet haber sitesinde yayımlanan içerikler, gerektiğinde talep eden Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmek üzere doğruluğu ayrıca bütünlüğü sağlanmış şekilde 2 yıl süre ile muhafaza edilecek.

Yargı mercileri tarafınca yayının soruşturma ayrıca kovuşturma konusu olduğunun internet haber sitesine yazılı olarak bildirilmesi halinde, bu işlemlerin sonuçlandığının bildirilmesine kadar soruşturma ayrıca kovuşturma konusu yayın kaydının saklanması zorunlu olacak.

İnternet haber sitelerinde zarar gören kişinin düzeltme ayrıca cevap yazısını sorumlu müdür, hiçbir düzeltme ayrıca ekleme yapmaksızın, yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç bir gün içinde, ilgili yayının yer aldığı sayfa ayrıca sütunlarda, URL bağlantısı sağlanmak suretiyle aynı puntolarla ayrıca aynı şekilde yayımlamak zorunda olacak. Yayın hakkında verilen erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararının uygulanması ya da internet haber sitesi tarafınca içeriğin kendiliğinden çıkarılması durumunda, düzeltme ayrıca cevap metni ilgili yayının yapıldığı internet haber sitesinde ilk 24 saati ana sayfasında olmak üzere 1 hafta süreyle yayımlanacak.

Basılmış eserler veya internet haber siteleri yoluyla işlenen veya bu kanunda öngörülen diğer suçlarla ilgili ceza davalarının bir muhakeme şartı olarak, günlük süreli yayınlar ayrıca internet haber siteleri yönünden 4 ay, diğer basılmış eserler yönünden 6 ay içinde açılması zorunlu olacak. Bu süreler basılmış eserlerin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiği tarihten, internet haber siteleri için ise habere ilişkin suç ihbarının yapıldığı tarihten başlayacak.

Medya kartı başvurusu, niteliği ayrıca türleri belirlendi

Kanunla medya kartı başvurusu, niteliği ayrıca türleri de belirlendi. Buna göre, medya kartı başvurusu İletişim Başkanlığına yapılacak. Medya kartı, resmi nitelikte bir kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Medya kartı türleri şöyle:

– Göreayrıca bağlı medya kartı: Bir basın kuruluşuna bağlı olarak çalışan Türk vatandaşı basın mensuplarına ayrıca enformasyon görevlilerine verilen medya kartını,

– Süreli medya kartı: Görev alanı Türkiye’yi ihtiva eden yabancı basın mensuplarına verilen medya kartını,

– Geçici medya kartı: Görev alanı Türkiye’yi kapsamamakla beraber geçici bir süreyle Türkiye’ye haber amaçlı gelen yabancı basın mensuplarına verilen medya kartını,

– Serbest medya kartı: Geçici bir süreyle çalışmayan veya yurt haricinde serbest gazetecilik yapan basın mensuplarına verilen medya kartını,

– Sürekli medya kartı: En az 18 yıl mesleki hizmeti bulunan basın mensupları ayrıca enformasyon görevlilerine ömür boyu verilen medya kartını ifade edecek.

Medya kartı, Türkiye’de faaliyet gösteren basın kuruluşlarının Türk vatandaşı basın mensuplarına, süreli yayınların sahiplerine veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ayrıca televizyonların yönetim kurulu başkanlarına, basın kuruluşları adına hareket eden ayrıca görev alanı Türkiye’yi ihtiva eden yabancı basın mensupları ile görev alanı Türkiye’yi kapsamamakla beraber geçici bir süreyle Türkiye’ye haber amaçlı gelen yabancı basın mensuplarına, yurt haricinde yayın yapan basın kuruluşlarının, Türk vatandaşı sahiplerine ayrıca çalışanlarına, yurt haricinde serbest gazetecilik yapan Türk vatandaşı basın mensuplarına, basın alanında hizmet veren kamu kurum ayrıca kuruluşlarında ayrıca kamu kurum ayrıca kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeline, basın alanında faaliyet göstermeleri şartıyla sendikalar ile kamu yararına faaliyette bulunduğu tespit edilen dernek ayrıca vakıfların yöneticilerine verilebilecek.

Medya kartı talep edenlerin başvuruda bulunabilmeleri için 18 yaşını bitirmiş olması, en az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması, kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması şartı aranacak.

Ve medya kartı talep edenlerin başvuruda bulunabilmesi için Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikap, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamu barışına karşı suçlar, anayasal düzene ayrıca bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk suçları ayrıca terör suçlarından hüküm giymemiş olması gerekiyor.

Kart talep edenlerde, Medya Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması ayrıca mücbir sebepler haricinde işten ayrıldığı tarihten itibaren 1 aydan fazla olmamak üzere ara vermeden çalışması, basın faaliyeti haricinde ticari faaliyette bulunmaması şartı da aranacak.

Medya kartı talep eden süreli yayın sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ayrıca televizyonların yönetim kurulu başkanlarında, kamu kurum ayrıca kuruluşlarında medya kartı alabilecek çalışanlarda ayrıca yabancı basın-yayın kuruluşlarında çalışan Türk vatandaşı basın mensuplarından medya kartı talep edenlerde “Medya Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması ayrıca mücbir sebepler haricinde işten ayrıldığı tarihten itibaren 1 aydan fazla olmamak üzere ara vermeden çalışması, basın faaliyeti haricinde ticari faaliyette bulunmaması” şartları aranmayacak.

Sürekli ayrıca serbest medya kartı talep edenler ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) aracılığıyla göreayrıca bağlı medya kartı talep edenlerde ise “Medya Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması ayrıca mücbir sebepler haricinde işten ayrıldığı tarihten itibaren 1 aydan fazla olmamak üzere ara vermeden çalışması” şartı aranmayacak.

Medya kartı talep eden yabancı basın mensuplarına, basın kuruluşu tarafınca görevlendirildiklerini belgelendirmeleri, Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca çalışmalar izinlerinin olması, bağlı bulundukları kuruluşun idare merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki büyükelçilik, elçilik veya konsolosluklarından aldıkları takdim mektubunu ibraz etmeleri halinde, karşılıklılık esası da gözetilerek Başkanlıkça medya kartı verilebilecek.

Medya Kartı Komisyonu 19 üyeden oluşacak. Komisyonda, Başkanlığı temsilen 3 üyenin yanı sıra işçi sendikası şeklinde faaliyet gösteren sendikalardan medya kartı sahibi üyesi en fazla olan sendika tarafınca belirlenecek 2 üye ile iletişim fakültesi dekanları veya medya kartı sahibi gazeteciler arasından Başkanlıkça belirlenecek 3 üye de yer alacak. Üyelerin görev süresi 2 yıl olacak. Süresi dolan üyeler tekrardan seçilebilecek.

Komisyon; başvuru sahibinin niteliklerini, mesleki çalışmalarını, eserlerini, ödüllerini değerlendirerek medya kartı taşıyıp taşımayacağına karar verecek.

Medya kartlarının iptal gerekçeleri belirlendi

Kanun’a göre, medya kartı sahibinin, kanunda belirtilen niteliklere sahip olmadığının veya bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması halinde medya kartı, İletişim Başkanlığınca iptal edilecek.

Medya kartı sahibinin, medya ahlak esaslarına aykırı davranışlarda bulunması halinde Medya Kartı Komisyonu kararıyla medya kartı iptal edilecek.

Medya kartı sahibinin gereken niteliklere sahip olmadığının veya bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması sebebiyle İletişim Başkanlığınca medya kartının iptali halinde kartın iade edildiği tarihten itibaren 1 yıl geçmedikçe tekrardan medya kartı verilmeyecek.

Belirtilen süreler, iptal edilen medya kartının iade edildiği tarihten itibaren işlemeye başlayacak.

Adli sicil kaydında medya kartı verilmesine engel bir suçtan mahkumiyeti bulunan kişilere, bu mahkumiyetler adli sicil kaydından silinmedikçe veya yasaklanmış hakların geri verilmesine karar verilmedikçe medya kartı düzenlenmeyecek.

İletişim Başkanlığınca düzenlenecek medya kartlarının şekli, basın kuruluşlarında aranacak şartlar, kontenjanlar, Medya Kartı Komisyonunun belirlenmesi, çalışmalar ayrıca karar alma usulleri, başvuru türleri ile başvuruda istenilecek belgeler İletişim Başkanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet gösteren internet haber siteleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce usulünce verilmiş olan medya kartları, gerekli şartları taşımaları kaydıyla geçerliliğini korumaya devam edecek.

Medya İlan Kurumu Genel Kurul üye sayısı 42’ye çıkacak

Yasayla 36 kişiden oluşan Medya İlan Kurumu Genel Kuruluna, resmi ilan yayımlayacak internet haber sitelerinden 2, Cumhurbaşkanı’nca belirlenecek 2, radyo, televizyon ayrıca internet siteleriyle ilgili işlemler gerçekleştiren BTK ile RTÜK’ten 2 temsilci eklenecek. Genel Kurul üye sayısı 42’ye çıkacak.

Kurumun ülke genelinde görevli olmasıyla tüm Anadolu gazetelerinin kayıtları Medya İlan Kurumunda tutulduğundan, Anadolu gazete sahipleri temsilcileri seçimi İletişim Başkanlığı yerine Medya İlan Kurumu Genel Müdürlüğünce düzenlenecek.

Anadolu gazete sahiplerinin Genel Kurula katılacak temsilcileri, resmi ilan yayımlayan Anadolu gazete sahiplerinin ya da bu gazetelerin ayrı ayrı gösterecekleri temsilcilerinin Genel Müdürlüğün çağrısı üzerine katılacakları toplantıda farklı coğrafi bölgelerden olmak üzere seçilecek. Yeni üyeler belirlenene kadar mevcut üyelerin görevleri devam edecek.

İnternet haber sitelerinde yayımlanacak resmi ilan ayrıca reklamlar

Medya İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, her ayın sonunda resmi ilan ayrıca reklam verilebilecek olan mevkuteler ile internet haber sitelerinin isimlerini ayrıca vasıflarını kapsayan birer listeyi, kurumun internet siteleri üzerinden duyuracak.

İnternet haber sitelerinde yayımlanacak resmi ilan ayrıca reklamların kapsam ayrıca esasları da belirlenecek. Böylece internet haber sitelerinde resmi ilan ayrıca reklamların Medya İlan Kurumu aracılığıyla yayımlanabilmesine imkan sağlanacak.

Medya İlan Kurumu aracılığıyla yayımlanan ilanların kopyalanması veya ticari faaliyete konu edilmesi durumlarına dair usul ayrıca esasların tespit edilmesi için Genel Kurula yetki veriliyor, kamuya ait ilanlara vatandaşların tek merkezden kolayca ulaşabilmesi ayrıca Medya İlan Kurumu İlan Portalı’na hukuki statü kazandırılıyor.

Buna göre, Resmi Gazete’de yayımlananlar hariç olmak üzere Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ayrıca yönetmelikler uyarınca yayımlatılması mecburi olan resmi ilanlar ile daire ayrıca teşekküller, kanun veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan sair müesseseler veya bunların iştiraklerinin internet haber sitelerinde yayımlatacakları ilan ayrıca reklamlar ancak Medya İlan Kurumu aracılığı ile yayımlanacak.

Kurum aracılığıyla yayımlanan ilan ayrıca reklamların, kopyalanması, yayımlanması, yayımlattırılması ayrıca ticari faaliyete konu edilmesi Kurumun vereceği izne bağlı olacak.

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ayrıca kuruluşlar ile Bakanlıklar, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ayrıca kuruluşlar, diğer kurum ayrıca kuruluşların kendi internet sitesinde yayını zorunlu olan ilanlarının ve Medya İlan Kurumu İlan Portalı’nda yayımlatılması zorunlu olacak. Bu ilanların Medya İlan Kurumu İlan Portalı’ndaki yayınından ücret alınmayacak.

İnternet haber sitelerinde resmi ilan ayrıca reklam yayımlatılması görevi Medya İlan Kurumuna verildiğinden, gazete ayrıca dergiler için uygulanan müeyyideler internet haber sitelerine de uygulanacak.

Müeyyide uygulanan gazete, dergi ayrıca internet haber sitelerinin başvuracağı yargı mercisi kapsamında tereddütlerin giderilmesi amacıyla başvurulacak mahkeme yeri, Medya İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki asliye hukuk hakimliği olarak değiştirilecek, 15 gün olan mahkemenin karar verme süresi kaldırılarak konuya ilişkin basit yargılama usulü getirilecek.

Yönetim Kurulu kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde Medya İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki asliye hukuk hakimliğine itiraz edilebilecek.

İnternet haber sitelerinde resmi ilan ayrıca reklam yayımlayacakların sorumlulukları

İnternet haber sitelerinde resmi ilan ayrıca reklam yayımlayacakların sorumluluklarına da kanunda yer veriliyor.

İnternet haber sitelerinde resmi ilan ayrıca reklam yayımlayacakların taşıması gereken vasıflar ayrıca yerine getirmesi gereken sorumluluklar ile yayına ilişkin usul ayrıca esaslar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Medya İlan Kurumu Genel Kurulunca 6 ay içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

İcra ayrıca İflas Kanunu kapsamındaki taşınır, taşınmaz satışlarının gazete yoluyla ilan edilip edilemeyeceğinin takdir yetkisi icra memurluklarının tasarrufuna bırakılacak. İcra memurlarınca ifa edilen bu yetkiden kaynaklanan uygulamalardaki farklılıkların giderilmesi, bu ilanların internet haber sitelerinde de yayımlatılması amaçlanıyor.

Elektronik satış portalı ayrıca Medya İlan Kurumu İlan Portalı’nda yapılacak ilan, artırmanın bitimine kadar erişime açık tutulacak.

Toplam muhammen bedeli 500 bin liraya kadar olan satışlar için gazete veya internet haber sitesi ile ilan yapılıp yapılmayacağına, icra dairesince alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilecek ancak toplam muhammen bedeli 500 bin liranın üzerinde ayrıca 2 milyon liranın altında olanlar, satışın yapılacağı yerde yayımlanan resmi ilan yayımlama hakkını haiz bir yerel gazete veya bir internet haber sitesinde ilan edilecek.

Satışın yapılacağı yerde resmi ilan yayımlama hakkını haiz yerel gazete veya internet haber sitesi yönetimi bulunmaması halinde ilan, icra dairesinin belirleyeceği aynı il mülki sınırları içerisinde bulunan başka bir yayın yerinde resmi ilan yayımlama hakkını haiz bir yerel gazete veya bir internet haber sitesi aracılığıyla duyurulacak.

Toplam muhammen bedeli 2 milyon lira ayrıca üzerinde olanlar ise bir internet haber sitesinde veya yurt genelinde dağıtılıp satışa sunulan ayrıca ilan talebi yılında günlük fiili satışı 50 bin adedin üzerinde olan resmi ilan yayımlama hakkını haiz bir gazetede yayımlatılacak.

Gazete veya internet haber sitesinde yayımlanacak ilanlar eş zamanlı olarak Medya İlan Kurumu İlan Portalı’nda da duyurulacak.

Medya İlan Kurumu İlan Portalı’nda yayımlanacak ilanlardan ücret alınmayacak.

Parasal limitler bir önceki bu yılın aralık ayındaki yıllık üretici fiyat endeksi esas alınarak Adalet Bakanlığı tarafınca güncellenecek ayrıca her yıl 1 Şubat’tan geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmi Gazete’de ilan edilecek. Sözü edilen parasal limitler olağanüstü hallerde yine Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile güncellenebilecek.

Gazetede, internet haber sitesinde, elektronik satış portalında veya Medya İlan Kurumu İlan Portalı’nda ilanı yapılan metindeki hatalar, ihale tarihi değiştirilmeksizin sadece elektronik satış portalında ilanen düzeltilecek.

Gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayanlara hapis cezası

Kanun’a göre, resmi ilanlar, şartları Medya İlan Kurumu Genel Kurulunca belirlenecek internet haber sitelerinde de yayınlanacak.

İhaleler, işin yapılacağı yerde çıkan bir gazetenin yanı sıra bir internet haber sitesinde de duyurulabilecek. İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması veya internet haber sitesi yönetimi bulunmaması halinde ise ilan, aynı süreler içinde Medya İlan Kurumu İlan Portalı’nda yer alacak.

Medya Kanunu’nun “Cezai ayrıca Hukuki Sorumluluklar” ile ilgili düzenlemeleri içeren bölümlerine internet haber siteleri de eklenecek.

Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ayrıca dış güvenliği, kamu düzeni ayrıca genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Failin, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde mevzu bahis ceza yarı oranında artırılacak.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu sebebiyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilecek.

Erişim Sağlayıcıları Birliğinin görev alanı, erişimin engellenmesi kararları ile birlikte içeriğin çıkarılması kararlarının uygulanmasına yönelik diğer kanunlarda yer alan düzenlemeleri de kapsayacak şekilde tekrardan belirleniyor.

Birlik ile erişim sağlayıcılar arasında kararların bildirimi noktasında doğru ayrıca hızlı bir şekilde veri akışının sağlanmasını teminen gerekli yazılım ayrıca donanımın, erişim sağlayıcılar tarafınca kurulması yükümlülüğü getiriliyor.

Erişim Sağlayıcıları Birliğine, kendisine gelen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesine yönelik mahkeme kararlarını, elektronik posta yoluyla ilgili içerik veya yer sağlayıcılarına bildirme imkanı veriliyor.

İnternetin dağınık ayrıca dinamik yapısı sebebiyle içerik veya yer sağlayıcının nerede bulunduğunun tespitinde yaşanan sorunların ayrıca buna bağlı olarak ortaya çıkan yetki tartışmasının giderilmesi ayrıca katalog suçlarla daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yurt içi-yurt dışı ayrımı kaldırılıyor, Başkanın engelleme yetkisinde yeknesaklık sağlanıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatının faaliyetleri ayrıca personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak.

Hakim tarafınca verilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda, ilgili kişi tarafınca Birliğe müracaat edilmesi halinde mevcut karar bu adresler için de uygulanacak. Müracaatın, Birlik tarafınca kabulüne karşı itiraz, kararı veren hakimliğe yapılacak. İnternet sitesindeki yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesi kararlarında bu fıkra hükmü uygulanmayacak.

Sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülükleri

Kanun ile Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının bulunduracağı temsilcinin gerçek kişi olması halinde bu kişi Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşı olacak.

Türkiye’den günlük erişimin 10 milyondan fazla olması halinde yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı tarafınca belirlenen gerçek veya tüzel kişi temsilci, sosyal ağ sağlayıcının sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla teknik, idari, hukuki ayrıca mali yönden tam yetkili ayrıca sorumlu olup bu temsilcinin tüzel kişi olması halinde doğrudan sosyal ağ sağlayıcı tarafınca sermaye şirketi şeklinde kurulan bir şube olması zorunlu olacak.

Sosyal ağ sağlayıcıların BTK’ye sundukları raporlar; başlık etiketleri, öne çıkarılan veya erişimi azaltılan içeriklere ilişkin algoritmalarına, reklam politikalarına ayrıca şeffaflık politikalarına ilişkin bilgileri de içerecek. Sosyal ağ sağlayıcıları, kurum tarafınca istenen bilgileri kuruma vermekle yükümlü tutulacak.

Reklam kütüphanesi oluşturarak internet sitesi üzerinden yayınlayacaklar

Sosyal ağ sağlayıcı, kullanıcılarına eşit ayrıca tarafsız davranmakla yükümlü olup BTK’ye sunulacak raporda, bu hususa ilişkin alınan tedbirlere de yer verilecek. Sosyal ağ sağlayıcı, bu kanun kapsamındaki suçlara ilişkin içerikler ile başlık etiketlerinin yayınlanmamasına ilişkin kendi sistem, mekanizma ayrıca algoritmasında BTK ile iş birliği halinde gerekli tedbirleri alacak, bu tedbirler, raporunda bulunacak.

Sosyal ağ sağlayıcı, kullanıcılara öneriler sunarken hangi parametreleri kullandığına internet sitesinde açık, anlaşılır ayrıca kolaylıkla ulaşılabilir şekilde yer verecek.

Sosyal ağ sağlayıcı, kullanıcılara önerdiği içeriklere ilişkin tercihleri güncelleme ayrıca kişisel verilerinin kullanılmasını sınırlandırma seçeneği sunma kapsamında aldığı gerekli tedbirleri, raporunda sıralayacak. Sosyal ağ sağlayıcı, reklamlara ilişkin içerik, reklam veren, reklam süresi, hedef kitlesi, ulaşılan kişi veya grup sayısı gibi bilgilerin bulunduğu reklam kütüphanesi oluşturarak bunu internet sitesi üzerinden yayınlayacak.

TCK’de yer alan suçlara ilişkin içerikler adli mercilere verilecek

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yer alan, çocukların cinsel istismarı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, devletin birliğini ayrıca ülke bütünlüğünü bozma, anayasal düzene ayrıca bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ayrıca casusluk suçlarına konu internet içeriklerini oluşturan veya yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgileri, soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında yargılamanın yürütüldüğü mahkemece talep edilmesi üzerine, ilgili sosyal ağ sağlayıcının Türkiye’deki temsilcisi, adli mercilere verecek.

Bu bilgiler, talep eden cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemeye verilmezse ilgili cumhuriyet savcısınca, yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranında daraltılması talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliğine başvurulabilecek.

İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması kararı verilmesi halinde, bu karar erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere BTK’ye gönderilecek. Kararın gereği, bildirimden itibaren derhal ayrıca en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafınca yerine getirilecek. Sosyal ağ sağlayıcının, yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde yaptırımlar kaldırılacak ayrıca BTK’ye bildirilecek.

Sosyal ağ sağlayıcı, çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma kapsamında gerekli tedbirleri alacak.

Reklam ayrıca bant daraltılması yasağı

İdari tedbirler saklı kalmak kaydıyla, BTK Başkanı tarafınca verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğinin yerine getirilmemesi halinde, Türkiye’de ikamet eden vergi mükellefi gerçek ayrıca tüzel kişilerin, ilgili yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıya 6 aya kadar reklam vermesinin yasaklanmasına BTK Başkanı tarafınca karar verilebilecek. Bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak ayrıca buna ilişkin para transferi yapılamayacak. Reklam yasağı kararı Resmi Gazete’de yayımlanacak.

BTK Başkanı, reklam yasağı kararının yanı sıra içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmesine kadar sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Hakim tarafınca bu yönde verilen kararın ilgili sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının sosyal ağ sağlayıcı tarafınca yerine getirilmemesi halinde, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için BTK Başkanı tarafınca sulh ceza hakimliğine başvurulabilecek.

Hakim tarafınca verilen kararlar, erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere BTK’ye gönderilecek. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhal ayrıca en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafınca yerine getirilecek. Sosyal ağ sağlayıcının, içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmesi ayrıca BTK’ye bildirmesi halinde yalnızca internet trafiği bant genişliğinin daraltılması tedbiri kaldırılacak.

Reklam yasağına aykırı davrananlara 100 bin liraya kadar ceza

BTK Başkanınca verilen idari para cezaları, yasal süresinde 1 yıl içinde birden fazla ödenmezse, Başkan tarafınca yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıya Türkiye’de ikamet eden vergi mükellefi gerçek ayrıca tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına 6 aya kadar yeni reklam vermesinin yasaklanmasına karar verilebilecek. Bu kapsamda verilen reklam yasağına aykırı davranan Türkiye’de ikamet eden vergi mükellefi gerçek ayrıca tüzel kişilere 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanmasına BTK Başkanı karar verebilecek.

Sosyal ağ sağlayıcı, BTK tarafınca yapılacak kullanıcı haklarına ilişkin düzenlemelere uyacak.

Sosyal ağ sağlayıcı, hesap verebilirlik ilkesine uygun şekilde hareket etmek, kanunun uygulanmasında şeffaflığı sağlamak, kanunun uygulanmasına ilişkin gerekli tüm bilgilendirme ayrıca belgeleri BTK tarafınca istenildiği vakit BTK’ye vermekle yükümlü olacak.

Sosyal ağ sağlayıcı, başlık etiketleri ayrıca öne çıkarılan içeriklerin uyarı yöntemiyle kaldırılması için BTK ile iş birliği içinde etkin bir başvuru mekanizması kuracak. Sosyal ağ sağlayıcı, başlık etiketleri veya öne çıkarılan içerikler aracılığıyla ortam sağladığı başkasına ait yayın yoluyla işlenen suçtan, kendisine hukuka aykırı içeriğin bildirilmiş ayrıca buna rağmen içeriğin bildiriminden itibaren derhal ayrıca en geç 4 saat içinde kaldırılmamış olması durumunda mevzu bahis içerikten doğrudan sorumlu olacak.

Sosyal ağ sağlayıcının kanuna uyumu

Sosyal ağ sağlayıcı, kişilerin can ayrıca mal güvenliğini tehlikeye sokan içerikleri öğrenmesi ayrıca gecikmesinde sakınca bulunması halinde, bu içeriği ayrıca içeriği oluşturana ilişkin bilgileri yetkili kolluk birimleriyle paylaşacak.

BTK, sosyal ağ sağlayıcının bu kanuna uyumuna ilişkin olarak sosyal ağ sağlayıcıdan kurumsal yapı, bilişim sistemleri, algoritmalar, veri işleme mekanizmaları ayrıca ticari tutumlar dahil her türlü açıklamayı talep edebilecek. Sosyal ağ sağlayıcı, BTK tarafınca talep edilen bilgilendirme ayrıca belgeleri en geç 3 ay içinde verecek. BTK, sosyal ağ sağlayıcının kanuna uyumunu, sosyal ağ sağlayıcının bütün tesislerinde yerinde inceleyebilecek.

Sosyal ağ sağlayıcı, kamu güvenliğini ayrıca kamu sağlığını etkileyen olağanüstü durumlara ilişkin kriz planı oluşturmakla ayrıca kuruma bildirmekle yükümlü olacak.

BTK Başkanı, kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerini getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya bir önceki takvim yılındaki küresel cirosunun yüzde 3’üne kadar idari para cezası verebilecek.

Şebekeler üstü hizmete ilişkin düzenleme

Elektronik Haberleşme Kanunu’na, “şebekeler üstü hizmet” ayrıca “şebekeler üstü hizmet sağlayıcı” kavramları ekleniyor.

“Şebekeler üstü hizmet”, internet erişimine sahip abone ayrıca kullanıcılara, işletmecilerden veya sağlanan internet hizmetinden bağımsız olarak kamuya açık bir yazılım vasıtası ile sunulan, sesli, yazılı, görsel iletişim kapsamındaki kişiler arası elektronik haberleşme hizmetlerini; “şebekeler üstü hizmet sağlayıcı” ise şebekeler üstü hizmet tanımı kapsamına giren hizmetleri sunan gerçek veya tüzel kişiyi ifade edecek.

BTK’ye, şebekeler üstü hizmetlere ilişkin gerekli düzenlemeleri yapma ayrıca ilgili tedbirleri alma kapsamında yetki veriliyor.

Şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar, faaliyetlerini Türkiye’de kurdukları anonim şirket ya da limitet şirket statüsündeki tam yetkili temsilcileri vasıtası ile BTK tarafınca yapılacak yetkilendirme çerçevesinde yürütecek.

Kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya yetkilendirilmeksizin hizmet sunan şebekeler üstü hizmet sağlayıcılara 1 milyon liradan 30 milyon liraya kadar idari para cezası verilebilecek.

İdari para cezasını süresinde ödemeyen ayrıca Kurumca yapılacak bildirimden itibaren 6 ay içinde Kurum düzenlemelerinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya yetkilendirilmeksizin hizmet sunan şebekeler üstü hizmet sağlayıcısının internet trafiği, bant genişliğinin yüzde 95’ine kadar daraltılmasına veya ilgili uygulama veya internet sitesine erişimin engellenmesine Kurum tarafınca karar verilebilecek.

Düzenlemenin resmi ilan ayrıca reklam verilebilecek internet haber sitelerinin de Medya İlan Kurumunun internet siteleri üzerinden kamuoyuna duyurulmasını düzenleyen maddesi, internet haber sitelerinde yayınlanacak resmi ilan ayrıca reklamların kapsam ayrıca esaslarını düzenleyen maddesi, gazete ayrıca dergiler için uygulanan müeyyidelerin internet haber sitelerine de uygulanmasını düzenleyen maddesi, vatandaşların icra, ihale, tebligat ayrıca personel alanlarına ilişkin ilanlara tek merkezden kolayca ulaşabildiği Medya İlan Kurumu İlan Portalı’nda da ücretsiz yayın yapılmasını düzenleyen maddesi, ihalelerin internet haber sitesinde duyurulmasını düzenleyen maddesi, internet haber sitelerinin cezai ayrıca hukuki sorumluluklarıyla ilgili düzenleme ayrıca internet haber siteleri çalışanlarının Medya Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun kapsamına alınmasını öngören maddesi 1 Nisan 2023’te, diğer hükümleri ise yayımı yılında yürürlüğe girecek.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

tiktok izlenme hilesi deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu